Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppgavefordeling mellom arkiv, sakshandsamar og leiar

Arkivansvarleg har ansvar for:

 • Arkivansvarleg  har ansvar for at det daglege arkivarbeidet i organisasjonen skjer i samsvar med lover, retningsliner og instrukser
 • Arkivansvarleg informerer rådmannen regelmessig om den daglege drifta
 • Arkivansvarleg plikter å halda seg orientert om den arkivfaglege utviklinga
 • Arkivansvarleg plikter å utarbeide instruksar for det daglege arkivarbeidet i organisasjonen
 • Arkivansvarleg har ansvar for at heile organisasjonen brukar same godkjente arkivnøkkel og at denne til einkvar tid er à jour
 • Arkivansvarleg skal sjå til at arbeidet med arkivavgrensing og kassasjon skjer i samsvar med gjeldande reglar og instruksar
 • Arkivleiaransvarleg skal syta for at nytilsette arkivmedarbeidarar får den nødvendige opplæring og instruksjon
 • Arkivansvarleg skal syta for at arkivpersonalet får den nødvendige etteropplæring
 • Arkivansvarleg skal halde arkivpersonalet orientert om alle forhold som kan ha verdi for arkivarbeidet
 • Arkivansvarleg har ansvaret for all bruk og lån av organisasjonens eldre arkivsaker
 • Arkivansvaleg har ansvaret for at arkivmaterialet vert gitt trygge oppbevaringsforhold etter gjeldande retningslinjer
 • Arkivansvarleg har ansvaret for at fjernarkivet er i orden
 • Arkivleiarleiar skal vera interkommunalt arkiv sin kontaktperson i organisasjonen. Arkivleiaren skal i samarbeid med rådmanne og IKA syta for at organisasjonen har ein rasjonell og forsvarleg arkivteneste i tråd med loverket

Fellestenesta har ansvar for å:

 • Motta, opna, sortera, stempla, journalføra og skanna all inngåande post
 • Oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring
 • Kontrollera dokument som står i R regelmessig
 • Avslutta saker, på web og fysisk arkiv. Laga elektronisk journalliste og kontrolla fysisk innhald i arkivsaka. Leggja journallista i arkivsaka før arkivering.
 • Føra lånekort for utlån frå arkivet og har oversikt over utlånsmassen.
 • Ha gode arkiveringsrutinar
 • Ferdigstilla utgåande skriv med rett statuskode
 • Frankera og handtera utgåande post
 • Leggja ut postliste på Tysnes kommune si heimside
 • Halda orden i arkivlokala

Sakshandsamar har ansvar for å:

 • Levera personleg adressert post, dvs. papirdokument, telefaks, e-post og sms til sentralarkiv for journalføring
 • Ha oversikt over kva for saker han har til handsaming ved hjelp av oppgåvelista på ESA/andre fagsystem
 • Kontrollera at dokumentet er blitt unntake off, med den rette paragrafen dersom det skal gjerast
 • All dokumentproduksjon skal gjerast i ESA
 • Levera orginaldokument til fellestenesta for vidare ekspedering dersom ein ikkje har nytta elektronisk utsending. 
 • Arkivmapper som ikkje er i bruk, skal leverast til fellestenesta, sjølv som dei i framtida skal takast opp igjen.

 

Laster...