Arkivplan.no

Tysnes kommune Arkivplan

Arkivplan for Tysnes kommune

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i kommunen. Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

Arkivplanen skal sikra at Tysnes kommune ivaretek arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6:

 Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.

Oppdatering av arkivplanen

 Oppdatering av arkivplanen skal skje når: 

 •  ei kommunal eining opprettar eit nytt arkiv eller arkivdel
 •  det blir teke i bruk ny arkivnøkkel
 •  ei kommunal eining tek i bruk eit nytt datasystem for lagring av informasjon
 •  kommunale einingar blir lagt ned eller oppretta
 •  det blir oppretta eller lagt ned styre eller utval
 •  det blir gjort vesentlege endringar i kommunen sitt delegasjonsreglement
 •  kommunale oppgåver blir overført til verksemder utanfor kommunen
   

Arkivansvarleg avgjer om det er behov for oppdatering av arkivplanen når 

 •  det bli teke i bruk ny versjon av arkivnøkkel
 •  det bli teke i bruk nye versjonar av datasystem for lagring av informasjon
   

Arkivansvarleg skal ha melding om alle endringar med mogelege følgjer for arkivet i god tid før dei blir sett i verk og har rett til å uttala seg om dei følgjene dei kan få for arkivet.

Rådmannen har arkivansvaret

I kommunen er det rådmannen som har arkivansvaret. Som rådmann i Tysnes kommune oppmodar eg alle medarbeidarar om å setja seg godt inn i og følgja retningslinene i arkivplanen.
 

Tysnes kommune, november 2014

rådmann